فرم تقاضای اخذ نمایندگی


مرحله اول: ثبت اطلاعات شخصی

شرایط اخذ نمایندگی :

  • شایستگی ، حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
  • برخورداری از سابقه کار مفید در زمینه کاری ارایه شده
  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
  • دارا بودن سایت اینترنتی دارای امتیاز ویژه میباشد
نمایندگی